تیتر نخست, زنان, سیاست

بررسی آموزه‌های فمینیسم رادیکال و امکان عملی‌سازی آن- بخش چهارم و پایانی

توسط - بررسی آموزه‌های فمینیسم رادیکال و امکان عملی‌سازی آن- بخش چهارم و پایانی

سلیمان احمدی

نتیجه­‌گیری

امکان عملی­‌سازی آموزه­‌های فمینیسم رادیکال

آن‌گونه که گفتیم، فمینسیم رادیکال، با آموزه­‌های متفاوت از دیگر نحله‌­ها، رویه و روش افراط گرایانه‌­ای را در پیش گرفته است و در پی دگرگونی کامل نظام طبقاتی مبتنی بر جنسیت، آن‌هم به گونه انقلابی است. عملی­‌سازی این آموزه­‌های تندروانه در جهان کنونی و به خصوص در سیاست و نظام بین­‌الملل، امری...

تیتر نخست, جامعه, زنان

بررسی آموزه‌های فمینیسم رادیکال و امکان عملی‌سازی آن- بخش سوم

توسط - بررسی آموزه‌های فمینیسم رادیکال و امکان عملی‌سازی آن- بخش سوم

فمینیسم رادیکال

در موج اول فمینیسم و پس از به‌رسمیت‌ شناخته‌شدن حق رای برای زنان در نیوزلاند (1938)، 1920 (آمریکا) و 1918 (انگلستان)، این امر باعث شد تا جنبش زنان با این باور ساده‌­لوحانه که با به دسـت آمـدن حق رای برابر با مــردان توسـط زنان، آنـان به رهــایی کامــل دســت یافته‌اند، یـک‌پارچگی و انســجام خـویش را از دســت داده...

تیتر نخست, زنان, سیاست

بررسی آموزه‌های فمینیسم رادیکال و امکان عملی‌سازی آن

توسط - بررسی آموزه‌های فمینیسم رادیکال و امکان عملی‌سازی آن

سلیمان احمدی

چکیده

فمینیسم پس از آن‌که از جنبش‌های اجتماعی عبور کرد و به یک نظریه علمی مبدل شد، به دلیل آن‌که تعاریف مختلفی از آن ارائه گردید و برداشت‌های متفاوتی از چگونگی مبارزه با تبعیض جنسیتی مطرح شد، به شاخه‌های مختلف از جمله فمینیسم لیبرال، فمینیسم سوسیالیست، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم رادیکال، فمینیسم پسامدرن و فمینیسم روان‌کاو تقسیم گردید.

فمینیسم...