تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش چهارم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش چهارم

حبیب‌الله محمدی مشارکت سیاسی زنان در جوامع در حال گذار به دموکراسی چنانچه به اصطلاحاتی نظیر جوامع در حال گذار، در حال توسعه، جهان سوم و نظایر این اسامی با ویژگی‌های متمایزکننده‌ی‌شان از دیگر جوامع باور داشته باشیم، افغانستان بدون شک کشوری است که در میان این‌گونه جوامع قرار می‌گیرد. اصطلاح در حال گذار خود محل بحث‌های فراوان به ویژه در میان پژوهشگران...