تیتر نخست, جامعه, گزارش روز, گزارش‌ها

زندگی کودک بامیانی؛ نرگس از فروش آیسکریم به خانه نان می‌برد

توسط - زندگی کودک بامیانی؛ نرگس از فروش آیسکریم به خانه نان می‌برد

چند روزی بود دنبال دختری بودم که حدود یک ماه قبل توجهم را جلب کرد. این کنجکاوی زمانی شروع شد که روزی داشتم از کورس انگلیسی‌ام برمی‌گشتم و دخترکی را دیدم که با کراچی آیسکریم با سرعت از گوشه‌ای سرک وسط بازار گذشت. روز بعدش از نمایندگی آیسکریم فروشی درباره آن دختر سوال کردم، اما گفتند امروز نیامده است. حسی وجودم...