تیتر نخست, روایت و یادداشت

بامیان، خلاقیت‌ها و محرومیت‌ها

توسط - بامیان، خلاقیت‌ها و محرومیت‌ها

صنایع دستی از دیر زمانی است که زنان بامیان را به خود مصروف نگهـداشته اسـت و در روزهای دشـوار زندگی و تـنگ‌دسـتی به اقتصاد خانواده‌ها کمک کرده و پا‌به‌پای مردم بامیان تا زمان ما دست اقتصاد مردم را گرفته است و روزها و شـب‌های  سـرد و گرم را یک‌جا با مردم بامیان زنده مانده است.

مردم بامیان که معیشت‌شان از...