تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

شهید مزاری؛ پیام‌آور عزت و آزادی

توسط - شهید مزاری؛ پیام‌آور عزت و آزادی

بیست‌وهفت سال قبل از امروز، جامعه هزاره در سوگ ماندگارترین چهره در تاریخ معاصر خود؛ رهبر شهید استاد مزاری نشست. مزاری جاودانه شد و رفت اما روحیه بیدارگری و عصیان‌گری­‌ا‌ش در برابر وضع نابسامان حاکم بر جامعه افغانی، چنان تاثیر ژرفی بر تاریخ سیاسی هزاره‌های پس از او گذاشت که گویی هنوز با همان اراده شکست‌­ناپذیر برای مبارزه با تبعیض و...