6 ژوئن 2024  
 ستاگیدیا  

معاشات کارمندان  زن ادارات دولتی افغانستان به پنج‌هزار افغانی کاهش یافت

معاشات کارمندان  زن ادارات دولتی افغانستان به پنج‌هزار افغانی کاهش یافت

اخیرا مکتوبی منتسب به ریاست اداره امور حکومت سرپرست رسانه‌ای شده است که نشان می‌دهد معاشات کارمندان زن در ادارات دولتی افغانستان پنج‌هزار افغانی تعیین شده است.

درین مکتوب گفته شده است که این اقدام به فرمان ملا هبت‌الله رهبر حکومت سرپرست افغانستان صورت گرفته و  بعد ازین معاشات تمام کارمندان زنی که در زمان حکومت پیشین تقرر یافته بودند را با سقف یک‌سان دریافت خواهند کرد.

در متن مکتوب آمده است که تمام کارکنان زنی که در حکومت گذشته در ادارات حکومتی به کار گماریده شده‌اند و در حال حاضر نیز معاشات شان را  از امارت اسلامی افغانستان دریافت می‌کنند،  تمام معاشات شان در تمام واحدهای بودجوی و غیر بودجوی، مبلغ پنج هزار افغانی تعیین شود.

با سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست کنونی، هزارن کارمند زنی که در ادارات حکومتی مصروف اجرای وظیفه بودند، اجازه حضور در ادارات دولتی را نیافتند، اما معاشات شان را به گونه مستمر دریافت می‌کنند.

یک‌سان‌سازی و کاهش معاشات کارمندان زن ادارات دولتی،  نگرانی‌هایی را برانگیخته است، زیرا ممکن است تعداد زیادی ازین زنان تنها نان‌آور خانواده شان باشند و پنج هزار افغانی که دریافت می‌کنند برای تامین هزینه‌های سنگین زندگی کافی نباشد.