تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

کمک‌های بشردوستانه و تشدید شکاف‌های اجتماعی

توسط - کمک‌های بشردوستانه و تشدید شکاف‌های اجتماعی

سال‌ها جنگ و خشونت و نبود حاکمیت با ثبات و دارای برنامه‌های اقتصادی توسعه‌گرا، افغانستان را تبدیل به یکی از عقب‌مانده‌ترین و ضعیف‌ترین کشورهای جهان کرده است و مردم این کشور به‌دلیل روبرو بودن با فقر و تنگ‌دستی مفرط، از سالیان دراز به‌دین‌سو نیازمندی شدیدی به کمک‌های بشردوستانه را تجربه می‌کنند و از دهه‌ها به‌این‌طرف، جامعه جهانی، کشورهای ثروت‌مند و سازمان‌های...