تیتر نخست, جامعه, گزارش روز, گزارش‌ها

نارنجی‌پوش شهر بامیان از کسی توقع تقدیر ندارد

توسط - نارنجی‌پوش شهر بامیان از کسی توقع تقدیر ندارد

جاروی دسته چوبی دراز روی شانه‌اش بود. پلاستیک سیاهی در دست داشت. عرق پیشانی‌اش از دور قابل رؤیت بود. چشمانش کنجکاوانه داخل جوی و گوشه‌ی سرک را می‌پایید. هر لحظه کمرش را خم می‌کرد تا زباله‌ای بردارد؛ پلاستیک، ته سیگار، بوتل و ورق در فاصله کوتاه‌تر از یک قدم رها شده است. این کار هر روز محمدعلی کارمند بخش تنظیف ناحیه...