تیتر نخست, سیاست

آپولتیسم؛ اولویت مهم سیاست‌های حکومت افغانستان

توسط - آپولتیسم؛ اولویت مهم سیاست‌های حکومت افغانستان

سلیمان احمدی

آپولتیسم، سیاستی است که عده ای از حکومت‌ها برای وادار ساختن شهروندان و به‌خصوص توده‌ها به عدم مشارکت در امور سیاسی و توجه به حیات اجتماعی در پیش می‌گیرند و بر مردم اعمال می‌کنند. درین نوع سیاست، وضعیت به‌گونه‍‌ای رقم زده می‌شود و شرایط به‌شکلی ترسیم و مهندسی می‌گردد که مردم و شهروندان به مسایل سیاسی و آن‌چه...