زنان

مساله زنان در افغانستان-بخش دوم

توسط - مساله زنان در افغانستان-بخش دوم

محمدزمان سیرت، دانش آموخته‌ فلسفه و جامعه‌شناسی

انجام برخی رفرم‌ها از جمله اصلاحاتی در رابطه با وضع زنان در دوران حضور امریکا و جامعه جهانی در افغانستان قابل بحث نیست. دولتی که خود وابسته و اسیر دیگران باشد و شدیدا درگیر جنگ مقاومت مردم، هیچگاه نه می‌خواهد و نه می‌تواند گام بلندی در راه آزادی زنان نهد. اصلاحات رژیمی که...