6 می 2023  
 سهیلا حصین  

دروازه و قایق‌های بند امیر بیش از 5 میلیون افغانی به قرارداد داده شده است

دروازه و قایق‌های بند امیر بیش از 5 میلیون افغانی به قرارداد داده شده است

مسؤلان محلی در بامیان می‌گویند که در سال جاری دروازه بندامیر و قایق‌های تفریحی این پارک به ارزش ۵ میلیون و 300 هزار افغانی قرارداد شده است.

صبور سیغانی، سخن‌گوی والی بامیان می‌گوید که قرارداد امسال ریاست زراعت‌ومالداری از سوی به داوطلبی گذاشته شده بود که این قرارداد به سید اعلی یکی از باشنده‌گان بندامیر واگذارشده است.

سیغانی می‌افزاید این مقدار پول به حساب دولت ریخته می‌شود.

محمد ابراهیم دادفر، رئیس حفاظت از محیط زیست می‌گوید که تنظیف ، مدیریت زباله‌های پارک ملی و ترمیم سرک نیز به دوش فرد قراردادکننده است.

دادفر به روز پنج شنبه 14ثور به ستاگیدیا گفت که تنظیم ساحات، صنف بندی و جابجایی دست فروش‌ها به یک جای مناسب بالاتر از دفتر پارک بخاطر سهولت بیشتر و پاک سازی پیاده‌روها نیز یک اقداماتی است که بر عهده بخش خصوصی است.

رئیس محیط زیست تاکید دارد که جلوگیری از صید و شکارغیرقانونی در آب‌های و اطرف بندامیر و راهنمایی سیاحین از جمله مکلفیت‌های قرارداد‌کننده تعیین شده است.

با این حال، بخش‌های امنیتی، ریاست زراعت و مالداری و آمریت «افغان تور» برای عرضه خدمات و مدیریت بهتر پارک ملی بندامیر با فرد قراردادی همکار خواهند بود.

این در حالی است که سال گذشته دروازه و قایق‌های بندامیر به ارزش حدود2 میلیون و 700 هزار  افغانی به قرارداد سپرده شده بود.

دولت بندامیر را در اول جوزای 1388 به عنوان اولین پارک ملی کشور اعلام کرد. پارک ملی بندامیر از مقاصد اصلی گردشگران در بامیان است. هر ساله هزاران تن از این پارک بازدید می‌کنند.