روایت و یادداشت

پولیس بامیان؛ مجری یا ناقض قانون؟

توسط - پولیس بامیان؛ مجری یا ناقض قانون؟

نظیفه حیدری

ترویج قانونمداری، حـمایت از تطبیق مو­به­موی قوانین و تامین و تضمین برابری همه در مقــابل احکام آن، از شـعارهای پرتکرار اداره محلی بامـیان در چند سال گذشته بوده است. مسئولان در این اداره با اغتنام از هر فرصتی، آنچه در این زمینه انجام داده­اند را با آب و تاب تمام بازگو مــی­کنند و آن را دســتاوردی بزرگ برای...