تیتر نخست, فرهنگ و هنر

بحثی در رواج شعر پساساختار در افغانستان

توسط - بحثی در رواج شعر پساساختار در افغانستان

معمولا در بحث‌های شعر و ادبیات پساساختار و پست‌مدرن نخست به ادبیات غرب ارجاع باید داد، بعد به ادبیات ایران و تا برسیم به ادبیات افغانستان. تجارب پساساختار و پست‌مدرن در اندیشه و ادبیات، تجارب غربی است. بنابراین از آشنایی با ادبیات غرب وارد ادبیات فارسی شده است. ورود این مفاهیم (پساساختار و پست‌مدرن) در ادبیات فارسی قابل بحث است. قابل...