تیتر نخست, جامعه

خشونت به مثابه ابزار

توسط - خشونت به مثابه ابزار

محمدعلم عرفانی

امروزه در افغانستان خشونت به گونه‌های مختلف وجود دارد و در گوشه و کنار کشور به ویژه از سوی گروه های تروریستی اعمال می‌گردد‌‌‌، در حالی‌که کمتر کسانی به این امر مهم توجه نموده است. در مورد گستره خشونت می‌توان گفت که کنش و واکنش‌های خشونت‌آمیز به صورت گسترده از کردارهای روزمره شهروندان عادی گرفته تا نحوه مواجهه...