تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

هابز در مقابل روسو؛ ذات انسان خیر است یا شر؟

توسط - هابز در مقابل روسو؛ ذات انسان خیر است یا شر؟

پاسخ به این بستگی دارد که شما درباره سیاست مدرن چگونه فکر می‌کنید. در سال 1651 توماس هابز نوشت كه زندگی در وضعیت طبیعی– یعنی شرایط طبیعیِ خارج از حکم‌رانی یک دولت سیاسی– منزوی، فقیر، بی‌رحمانه و کوتاه است. کمی بیش از یک قرن پس از آن ژان‌ژاک روسو اظهار داشت که ذات انسان اساساً خوب است و ما تا پیش...