29 آوریل 2020  
 ستاگیدیا  

جوانان و خواست‌های آنان در پروسه صلح باید جدی گرفته شوند

جوانان و خواست‌های آنان در پروسه صلح باید جدی گرفته شوند

محمدامان حیدری

صلح پایدار زمانی در افغانستان تامین خواهد شد که جوانان  در روند صلح سهیم باشند. با وجودی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطع‌نامه‌ شماره ۲۲۵۰ تاکید بر نقش جوانان در پروسه صلح و حل منازعات کرده، اما روند اشتراک جوانان در پروسه صلح افغانستان بسیار کم‌‌رنگ است. قشر جوان با شور، شوق و علاقمندی فراوان تمام تلاش‌های خویش را بر روی ساختن یک آینده بهتر و صلح‌آمیز متمرکز ساخته است. قرار آمار منتشر شده، دو سوم حصه نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند و این جوانان محرک اصلی پیشرفت‌های هجده سال گذشته در افغانستان بوده‌اند. ظهور و رشد سریع رسانه‌ها در نتیجه فعالیت نیروی جوان یکی از مثال‌های برجسته در این زمینه می‌باشد. همچنان جوانان در تامین وحدت ملی که مستقیما بالای پروسه صلح اثر مثبت می‌گذارد نقش خویش را به وجه احسن انجام داده‌اند.

عدالت و صلح زمانی تامین می‌گردند که ریشه تمام تعصبات و تبعیض‌ها خشکانیده شود. تا زمانی که متحد و یک‌دست نشــویم کاری از پیش نخــواهیم برد. جــوانان افغانستان معتقدند که کشورمان به روزهای تاریک گذشته برنخواهد گشت و آنان خواهند توانست با تلاش و پشتکار شبانه‌روزی خویش اســاس افــغانستان نوین و مترقی را بگذارند. ترویج و نهادینه‌سازی روحــیه ملی در میان جوانان می‌تواند در این زمــینه کمک خوبی به‌شمار آید. نسل جوان امروز به‌صورت جدی نگران سرنوشت ‌خود به‌عنوان قربانیان واقعی شجنگ تحمیلی هستند؛ آن‌ها درک کرده ‌اند که منحیث نسل تاثیر‌گذار، مسئولیت تاریخی بس خطیری را نســبت به آیـندگان بر دوش دارند.

مذاکــرات صلح و گفت‌ وگوها بر سر آینـده کـشور و نسل جوان است و افغانستان آینده‌ای جز جوانان ندارد. بدین ترتیب آمدن صلح پایدار در کــشور، مــستلزم اشــتراک و حـضور جوانان در روند صلح است. ما باید مواد قطعنامه شماره 2250 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جایگاه جوانان در تامین صلح و ثبات جهانی را به‌شکل جدی رعایت نموده و نقش جوانان افغانستان را در سطوح پالیسی‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان در نهادهای دولتی و بین‌المللی نباید نادیده بگیـریم، زیرا  جوانان افــغانستان نقش بسـزایی در آوردن صلح و امنیت دارند. بنابراین در جریان پــروسه صلح باید به مطالبات نسل جوان به‌شکل جدی توجه صورت گرفته و خواسته‌های جوانان نباید نادیده گرفته شود. از طرف دیگر جوانان نیز باید در مسایل مهم ملی حساس بوده و آگاهانه و فعالانه نقش‌شان را در روندهای سیاسی و ملی ایفا کنند.

توجه یک‌جانبه به جوانان و خواسته‌های آنان کارساز نیست؛ جوانان نیز باید نسبت به قضایا برخورد مثبت داشته باشند و عـملکرد مــوثر خــودشان را در فرایندهای ملی نشان بدهند. این کار ممکن نیست مگر این که جوانان در گام نخست، فهم و دانــش از مسایل مختلف را ارتقا ببخشند و در قدم بعدی ، ظرفیت‌های مسلکی و توانایی‌های عملی خود را در پیشبرد و مدیریت پروسه‌های ملی و از جــمله پروسه صلح به اثبات برسانند. جــوانان زمانی می‌توانند نقش و کارکرد مثبت خود را در روندهای سیاسی ملی ایفا کنند که از توانایی و ظرفیت لازم برای انجام مسئولیت‌های مهم برخوردار باشند و در عمل نشان دهند که از انجام مسئولیت‌های بزرگ موفق بدرآمده می توانند.