25 می 2023  
 فریبا هاشمی  

سازمان ملل 13پروژه را به ارزش یک میلیون دالر در بامیان آغاز کرد

سازمان ملل 13پروژه را به ارزش یک میلیون دالر در بامیان آغاز کرد

دفتر خدمات پروژوی سازمان ملل متحد سیزده پروژه را به ارزش بیش از یک میلیون دالر در مرکز بامیان آغاز کرد.

مسولان محلی بامیان روز چهارشنبه، سوم جوزا این برنامه را افتتاح کردند.

دفتر مطبوعاتی والی بامیان در خبرنامه‌ای گفته که کانکریت جاده‌های فرعی و جویچه‌ها، اعمار کانال آب زراعتی، ساخت دیوارهای استنادی، سیل‌برها، هموارکاری و جغل‌اندازی جاده‌ها شامل این پروژه‌ها است.

به نقل از خبرنامه، این پروژه‌ها در چهار ناحیه و 23 گذر شهر بامیان با بودجه 1.1 میلیون دالر آمریکایی تطبیق می‌شود.

در خبرنامه آمده است که با آغاز این پروژه‌ها برای بیش از یک‌هزار تن زمینه کار فراهم می‌شود.