7 سپتامبر 2023  
 ستاگیدیا  

قرارداد مازوخیست

قرارداد مازوخیست

قرارداد بین واندا (Wanda de Dunaiev) و

 ساخر مازوخ (Sacher – Masoch)

برده من!

شرط‌های قراردادی که تحت آن شرط‌ها شما را به‌عنوان برده قبول می‌کنم و در کنارم به آزارتان می‌پردازم، به قرار ذیل می‌باشد:

– انصراف از نفس خویش؛

– بی‌ارادگی مطلق در برابر من.

شما در دست‌های من ابزاری هستید که کورکورانه از تمام دستورهای من بی‌چون‌وچرا اطاعت خواهید کرد. اگر فراموش کنید برده من هستید و از تمام دستورهای من اطاعت نکنید حق خواهم داشت به‌هرنحوی که دلم بخواهد شما را مجازات کنم، بی‌آ‌ن‌که جرات کوچک‌ترین اعتراضی را داشته باشید. هر عمل خوب و دل‌پسند از جانب من درباره شما لطفی است از ناحیه من در حق شما و شما به‌خاطر آن باید از من تشکر کنید. هیچ‌کار خطایی هرگز نمی‌تواند از من سر بزند، چون خطاناپذیرم، در هر صورت هیچ‌گونه تکلیفی در برابر شما ندارم. شما نه پسر، نه برادر و نه دوست من به شمار می‌آیید؛ فقط برده‌ای خواهید بود که ارزش خاک پای مرا هم ندارید. جسم و روح شما به من تعلق دارد و اگر احیانا از این وضع در رنج باشید باید تمام احساسات و تاثرات‌تان تابع اقتدار فایقه من باشد. من حق دارم هرکاری که دلم بخواهد با شما بکنم، بدترین ستم‌ها را نسبت به شما روا دارم، حتی اگر شما را مثله کنم باید بی‌شکوه و شکایت آن را تحمل کنید. باید مثل یک برده برای من کار کنید و اگر بسیار ثروت‌مند بشوم و شما را در فقر و فاقه نگه‌دارم، شما را به زیر لگد بگیرم، باید بی‌زمزمه و کوچک‌ترین اعتراضی پاهای مرا بوسه باران کنید.

هر وقت دلم بخواهد شما را اخراج می‌کنم ولی شما کوچک‌ترین حقی در ترک من ندارید و اگر فرار کنید به من این حق و اختیار را داده‌اید که شما را تا سرحد مرگ شکنجه دهم و هر نوع شکنجه‌ای را که غیرقابل‌تصور باشد در باره شما اعمال کنم. خارج از من شما هیچ حساب می‌شوید، برای شما من همه چیزم؛ زندگی شما، خوشبختی شما، رنج شما و شادی شما منم! باید هر کاری را که از شما بخواهم چه خوب باشد و چه بد، آن را انجام دهید. اگر از شما بخواهم جنایتی مرتکب شوید، در اطاعت از دستور من باید جنایت‌کار شوید. شرافت شما، مثل خون شما، روح شما، قدرت کارکردن شما به من تعلق دارد. من فرمان‌فرمای شما، صاحب زندگی و مرگ شما هستم. اگر نتوانید تاب سلطه مرا بیاورید و زنجیرهای‌تان برای‌تان سنگینی کند، باید خودتان را بکشید: هرگز آزادی‌تان را به‌شما پس نخواهم داد.

«خانم واندادو دونایف»

با اتکا به شرافتم، متعهد می‌شوم برده خانم واندادو دونایف کاملا به‌همان ترتیبی که ایشان از من خواسته‌اند باشم و بی‌هرگونه اعتراضی تسلیم هر دستوری باشم که ایشان مقرر خواهد فرمود.

«ساخر مازوخ»