تیتر نخست, جامعه, زنان

بررسی آموزه‌های فمینیسم رادیکال و امکان عملی‌سازی آن- بخش سوم

توسط - بررسی آموزه‌های فمینیسم رادیکال و امکان عملی‌سازی آن- بخش سوم

فمینیسم رادیکال

در موج اول فمینیسم و پس از به‌رسمیت‌ شناخته‌شدن حق رای برای زنان در نیوزلاند (1938)، 1920 (آمریکا) و 1918 (انگلستان)، این امر باعث شد تا جنبش زنان با این باور ساده‌­لوحانه که با به دسـت آمـدن حق رای برابر با مــردان توسـط زنان، آنـان به رهــایی کامــل دســت یافته‌اند، یـک‌پارچگی و انســجام خـویش را از دســت داده...