تیتر نخست, جامعه

ضرورت ترویج و تقویت فرهنگ مطالعه در افغانستان

توسط - ضرورت ترویج و تقویت فرهنگ مطالعه در افغانستان

کتاب دریچه‌ای است به‌سوی جهان شگفت‌انگیز دانش و دانایی و مطالعه راهی است بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خداداد انسان و فراگیری علوم و فنونی که او را در مسیر رشد و تکامل فردی قرار و اجتماعی قرار می‌دهد. اگر مطالعه در زندگی انسان به‌شکل یک عادت درآید و همواره تعقیب شود، ارتباط او با جهان دانش و آگاهی...