تیتر نخست, سیاست

نا کارآمدی احزاب سیاسی افغانستان، ریشه در کجا دارد؟

توسط - نا کارآمدی احزاب سیاسی افغانستان، ریشه در کجا دارد؟

امیر کوثری

الیویه روآ افغانستان‌شناس معروف در جایی می گوید که هر زمان در افغانستان حزبی تاسیس می‌گردد به این می‌مانند که گویا دکانی گشایش یافته باشد. چند ده است که افغانستان هم مانند دیگر جوامع و کشورها از نعمت داشتن احزاب سیاسی برخوردار شده است. در این مدت، احزاب سیاسی متعددی با رویکردهای متفاوت عرض وجود کرده و به فعالیت پرداخته‌اند.