تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, جامعه

مرگ انگیزه در جامعه؛ در دل یک شهروند

توسط - مرگ انگیزه در جامعه؛ در دل یک شهروند

کنار جاده در انتظار تاکسی ایستاده بودم؛  موتر کهنه‌ای جلوی پایم توقف کرد و مقصدم را پرسید. به همان مسیری می‌رفت که مقصد من بود. سوار تاکسی شدم و در حالی که تنها مسافر مسیر بودم، راننده بدون وقفه سفره دلش را باز کرد. دلش آکنده از جفای روزگاری بود که دشواری‌های بسیاری را بر او تحمیل کرده بود.