تیتر نخست, زنان

بانوان و حق ازدواج؛ از قوانین سخت‌گیرانه دینی تا اسناد بین‌المللی حقوق بشر

توسط - بانوان و حق ازدواج؛ از قوانین سخت‌گیرانه دینی تا اسناد بین‌المللی حقوق بشر

بانوان در طول اعصار متمادی و در تمامی جوامع بشری، رنج‌ها و ستم‌های فراوانی را دیده و دردهای سنگینی را متـحمل شـده‌اند. این سـتم در اغـلب موارد از سوی قانون‌گذارانی تحـمیل گردیده که با تکیه برعقل و دانش ناقص بشر مبنی بر برترپنداری مردان، به وضع و تصویب قوانینی ناعادلانه پرداخته‌اند. تاریخ گواه رواداری ظلمی بر بانوان از سـوی مردسالاران است...