تیتر نخست, جامعه, زنان

تقابل دو طرز تفکر؛ چرا برخی از زنان سد راه پیشرفت یکدیگر می‌شوند؟

توسط - تقابل دو طرز تفکر؛ چرا برخی از زنان سد راه پیشرفت یکدیگر می‌شوند؟

جواد موحد در جامعه سنتی افغانستان زندگی کردن برای بانوان تحت قیودات خاصی است و آنان مجبور به تحمل آنند. به همین سبب اگر زنی از دایره این محدودیت‌های وضع و تحمیل‌شده پا فراتر می‌گذارد، مورد محاکمه مردان پابند به باورهای سنتی و زن‌ستیز قرار می‌گیرند. چنانچه ما همه روزه شاهد این امر در گوشه و کنار این سرزمین هستیم. درعصر کنونی...