تیتر نخست, سیاست

نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش نخست

توسط - نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش نخست

سلیمان احمدی

نقش منابع انرژی و به خصوص نفت در حیات اقتصادی و سیاسی جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست. این منبع کم‌یاب انرژی که بعد از انقلاب صنعتی و ماشینی و صنعتی شدن جهان و گسترش تجارت اهمیت ویژه‌ای یافته است، هم اکنون کاربرد وسیع و گسترده‌ای دارد و همین امر باعث بروز منازعاتی بر سر دست‌یابی و کسب سهم بیشتری...