تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, جامعه, زنان

توسعه اقتصادی بدون مشارکت فعال مردان و زنان جامعه میسر نمی‌شود

توسط - توسعه اقتصادی بدون مشارکت فعال مردان و زنان جامعه میسر نمی‌شود

توسعه اقتصادی مفهومی است که به‌معنای رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فزیکی، انسانی و اجتماعی به کار می‌رود. توسعه اقتصادی همچنان به سیاست‌ها، برنامه‌ها یا فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که با هدف دست‌یابی به بهبود شرایط اقتصادی و بالا رفتن کیفیت زندگی یک جامعه اعمال می‌شوند. مواردی همانند افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی و ایجاد...