تیتر نخست, زنان, گزارش روز, گزارش‌ها

کارگاه هنری به‌جای صنف مکتب؛ ترسیم آرزوهای درخشان در تاریکی زندگی

توسط - کارگاه هنری به‌جای صنف مکتب؛ ترسیم آرزوهای درخشان در تاریکی زندگی

روزی که مکتب و دانشگاه را به‌رویم بستند و از ادامه تحصیل محروم شدم، دروازه رویاپردازی‌ها نیز به‌رویم بسته شد، اما من اهل تسلیم‌شدن و کوتاه‌آمدن نیستم و به تعبیر دیگر «من نه آن بید ضعیم که ز هر باد بلرزد!» به همین دلیل برای پیش‌رفت در زندگی‌ام و نزدیک‌شدن به آرزوهایم از هر فرصت، هر دریچه و هر روزنه‌ای سود...