تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, حقوق بشر

نسل‌کشی هزاره‌ها قابل کتمان نیست

توسط - نسل‌کشی هزاره‌ها قابل کتمان نیست

آنچه در طول تاریخ بر هزاره‌ها رفته است و صفحات تاریخی آکنده از تاریکی و سیاهی افغانستان نیز به روشنی گواهی می‌دهد، هیچ شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد در اینکه آنان همواره نه تنها به عنوان شهروندان درجه‌چندم مطرح بوده‌اند و در تمامی حوزه‌های زندگی از تمامی حقوق و امتیازات شهروندی شان دور و محروم نگهداشته شده‌اند، بلکه در بسا موارد، حتی حق...