تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سیاست

افغانستان و نیاز به بهبود روند حکومت‌داری

توسط - افغانستان و نیاز به بهبود روند حکومت‌داری

مفهوم حکومت‌داری به معنای روشی است که حاکمان و یا سیاست‌مدارانی که در راس هرم قدرت قرار دارند، از آن در جهت اعمال قدرت در نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور استفاده می‌کنند و با سیاست‌گذاری درست و مناسب، کلیه مناسبات کشور را در تمامی حوزه‌های زندگی تعریف و مدیریت می‌کنند. اما حکومت‌ها برای این‌که از زیر بار مسئولیت سنگینی...