تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سخن روز

هزاره‌ها چگونه می‌توانند به امنیت و آرامش دست یابند؟

توسط - هزاره‌ها چگونه می‌توانند به امنیت و آرامش دست یابند؟

رویدادهای یکی دو سال اخیر در افغانستان، حکایت از حرکت اوضاع به‌سوی هدفمند و سازمان‌دهی شدن سیاست حذف و نابودی و یا حداقل تحت فشار قراردادن هزاره‌ها با عملی‌سازی روند قتل‌های دسته‌جمعی، گروگان‌گیری و غارت دارایی و اموال مردم، هدف قراردادن و اجرای عمل انتحاری در حرکت‌های اعتراضی و اماکن مقدس و مراسم مذهبی، نگرانی شدیدی را در میان جامعه هزاره برانگیخته است...