تیتر نخست, سخن روز

بیداری مردمی و حمایت از حرکت‌های دادخواهانه؛ لازمه و ضرورت تامین عدالت

توسط - بیداری مردمی و حمایت از حرکت‌های دادخواهانه؛ لازمه و ضرورت تامین عدالت

برگه­‌های تاریخ بشر، آکنده است از خیزش­‌های عظیم مردمی‌­ای است که در آن توده­‌های مردمی با آگاهی و سپس بیداری، با هم به­‌پا خواسته و  توانسته­‌اند با توان و نیروی مردمی یک­‌پارچه و متحد بر دیکتاتورترین حکومت­‌های جهان فایق آمده و به خواسته­‌های مدنی و  مطالبات برحق­‌شان دست یابند.

افغانستان نیز در زمره کشورهایی قرار دارد که با یک نگاه...