تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, حقوق بشر

رهبر شهید: «خسارت بسته‌شدن دانشگاه‌ها بیشتر از همه خسارت‌های دیگر در یک جامعه است»

توسط - رهبر شهید: «خسارت بسته‌شدن دانشگاه‌ها بیشتر از همه خسارت‌های دیگر در یک جامعه است»

هویداست که تحول و تکامل نسل‌های بشر در اثر پیشرفت‌های علمی و تولید انباشته‌شده و فزاینده دانش و دانایی بشریت به‌دست آمده است. تاریخ و تجارب تاریخی شهادت می‌دهند که جوامعی در میان جوامع انسانی، پیشتاز و پیشگام‌تر از دیگران بوده اند/هستند که به لحاظ دانش و توانایی علمی به رشد و پیشرفت دست یافته‌اند و از همین مسیر، خود را...