Uncategorized

وطن‌پرستی و شعارهای میان‌تهی

توسط - وطن‌پرستی و شعارهای میان‌تهی

وطن و زادگاه در ادبیات رسمی کشورها جایگاه بلندی دارد و با واژه‌های بسیار قوی حماسی و احساسی تعریف می‌شود. از وطن و میهن به منزله ”مادر“ و ”ناموس“ یاد می‌شود و صفت ‌هایی چون ”پاک“ و ”مقدس“ و به آن داده می‌شود. وابستگی و تعلق خاطر به وطن را تا جایی بالا می‌برند که آن را با پرستش مترادف می‌پندارند...