تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سیاست

پست مدرنیزم (2)

توسط - پست مدرنیزم (2)

تهی‌بودگی: شاید چنین به‌نظر برسد که چرا واژه نامانوس را انتخاب کردم و می‌توانستم از پوچ/عبث‌انگاری (Nihilism) استفاده کنم. گزیدنِ این واژه از آن‌رو لازم شد که نیهیلیزم نه تنها نمی‌تواند عمق مطلب را ادا کند بلکه حتا ممکن که به انحراف مان بکشاند. بهتر باشد که نقل قولی از یعقوب یسنا را داشته باشیم تا شاید مقصود بهتر درک شود:...