تیتر نخست, روایت و یادداشت

قرارداد مازوخیست

توسط - قرارداد مازوخیست

قرارداد بین واندا (Wanda de Dunaiev) و

 ساخر مازوخ (Sacher - Masoch)

برده من!

شرط‌های قراردادی که تحت آن شرط‌ها شما را به‌عنوان برده قبول می‌کنم و در کنارم به آزارتان می‌پردازم، به قرار ذیل می‌باشد:

- انصراف از نفس خویش؛

- بی‌ارادگی مطلق در برابر من.

شما در دست‌های من ابزاری هستید که کورکورانه...