تیتر نخست, جامعه

ازخودبیگانگی-بخش دوم

توسط - ازخودبیگانگی-بخش دوم

محمدزمان سیرت، دانش‌آموخته فلسفه و جامعه‌شناسی

هربرت مارکوزه مارکوزه برای این که بیان نماید انسان‌ها درجریان زندگی چگونه ازخودبیگانه می‌شوند، عناوینی چون «انسان تک‌ساحتی» و «جامعه تک‌ساحتی» بیان می‌کند. منظور از« انسان تک‌ساحت» این است که بر مبنای تجربه تاریخی، «همواره قدرت‌های انسان ارزش‌های حاکم بر محیط انسانی را تعیین کرده‌اند. از این رو، چه در محدوده هویت دورنی و فردی و چه...