تیتر نخست, روایت و یادداشت

فرار نخبگان علمی کشور و پیامدهای آن

توسط - فرار نخبگان علمی کشور و پیامدهای آن

فرار مغز­ها و مهاجرت نخبگان علمی، یکی از معضلات بسیار مهم است که از سالیان دراز، دامن‌گیر کشور ما بوده است. نبود زمینه‌های مناسب کاری، نداشتن درآمد لازم برای فراهم‌کردن زندگی مرفه یا حداقل امکانات زندگی، موجودیت فساد و پیچیدگی‌های دست‌و‌پاگیر در سیستم استخدام در ادارات دولتی، ضعف مفرط بخش خصوصی و ناتوانی آن در به‌کارگیری نخبگان علمی، نبود زمینه انجام...