تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

بیکاری پنهان و عدم تعهد؛ عوامل عقب‌ماندگی و مانع توسعه

توسط - بیکاری پنهان و عدم تعهد؛ عوامل عقب‌ماندگی و مانع توسعه

همه به این امر اذعان داریم و معترفیم که افغانستان یک کشور به شدت عقب‌مانده و توسعه‌نیافته است و به تبع همه ما این شکایت و گلایه را نیز داریم که کار خاصی در جهت رفتن به سوی توسعه و انکشاف انجام نمی‌شود. حداقل اگر همین بیست‌سال گذشته را در نظر بگیریم، تردیدی نیست که با وجود هزینه شدن صدها میلیارد...