تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

افزایش جرایم جنایی در افغانستان و ضرورت ایجاد سیستم تثبیت هویت

توسط - افزایش جرایم جنایی در افغانستان و ضرورت ایجاد سیستم تثبیت هویت

تثبیت هویت عبارت از امر متمایز ساختن یک شخص ازشخص دیگر است که توسط آن هویت هر فرد تشخیص می‌گردد. در طول تاریخ و قرون متمادی، برای تثبیت هویت اشخاص طریقه‌های مختلفی به‌کاربرده شده است. در میان سال‌های 1880 الی1883 برتیلسون فرانسوی برای تثبیت هویت انسان، به اصول تن‌پیمایی، یعنی "اندازه‌گیری اعضای ظاهری اشخاص" اقدام نمود. این طریقه و...