تیتر نخست, سیاست

نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش دوم

توسط - نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش دوم

سلیمان احمدی

2- علل و عوامل سیاسی شکلگیری اوپک

سازمان اوپک، ضمن تعیین سقف تولید نفت سازمان، آن را بین اعضا سهمیه‌بندی می‌کند. با این میکانیسم، عرضه و تقاضای جهانی نفت تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه قیمت این ماده حیاتی متاثر می‌شود. اقتصاددانان و صاحب نظران واقف‌اند که عرضه، تقاضا و قیمت نفت نقش مهمی در تولید و...

تیتر نخست, سیاست

نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش نخست

توسط - نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش نخست

سلیمان احمدی

نقش منابع انرژی و به خصوص نفت در حیات اقتصادی و سیاسی جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست. این منبع کم‌یاب انرژی که بعد از انقلاب صنعتی و ماشینی و صنعتی شدن جهان و گسترش تجارت اهمیت ویژه‌ای یافته است، هم اکنون کاربرد وسیع و گسترده‌ای دارد و همین امر باعث بروز منازعاتی بر سر دست‌یابی و کسب سهم بیشتری...