افغانستان, تیتر نخست, خبرها

یونیسف: برای رسیدگی به صدهاهزار کودک سوتغذی بودجه کافی نداریم

توسط - یونیسف: برای رسیدگی به صدهاهزار کودک سوتغذی بودجه کافی نداریم

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که با کم‌بود بودجه بخاطر فراهم کردن غذای درمانی آماده برای کودکان سوءتغذیه‌ی در افغانستان روبرو است.

 یونیسف روز پنج‌شنبه، 21 ثور در تویتی نوشته است که بدون بودجه اضافی برای نجات کودکان ودرمان آنها هزاران کودک در افغانستان ممکن است در اثر سوءتغذیه‌ی حاد جان شان...