تیتر نخست, جامعه

ازخودبیگانگی-بخش نخست

توسط - ازخودبیگانگی-بخش نخست

محمدزمان سیرت، دانش‌آموخته‌ فلسفه و جامعه‌شناسی

ازخودبیگانگی یا الیناسیون (Alienation) در لغت به‌معنای از دست دادن یا قطع ارتباط با چیزی است. این واژه به‌طورخاص در دست‌نوشته‌های اقتصادی-فلسفی ۱۸۴۴ مارکس بیان شده و از این طریق شهرت یافت. در این کتاب این اصطلاح برای انسانی به‌کار رفته‌است که با طبیعت انسانی بیگانه شده ‌است.

مارکس این اصطلاح را از...