تیتر نخست, سیاست

سیاست‌مداران ناصادق و ناشایسته باید از آینده سیاست افغانستان حذف شوند!

توسط - سیاست‌مداران ناصادق و ناشایسته باید از آینده سیاست افغانستان حذف شوند!

دو دهه اخیر در  سیاست و حکومت  افغانستان زمان مناسب و کافی است برای بررسی کارنامه سیاست‌مدارانی که در این بازه زمانی فرصت عملی کار در حوزه قدرت و سیاست در این کشور داشته‌اند تا معیار قضاوتی باشد برای آینده و مردم تا بتوانند در سایه آگاهی از عمل‌کرد گذشته، جایگاه آنان در آینده سیاست کشور را تعیین کنند.

اگرچه...