تیتر نخست, سیاست

بازخوانی روز سیاه 8 سنبله در بامیان؛ شلاقی بر صورت دموکراسی

توسط - بازخوانی روز سیاه 8 سنبله در بامیان؛ شلاقی بر صورت دموکراسی

دیوار دموکراسی افغانی برگرفته از نشست بن که در حقیقت اجباری از سوی دیگران بود و با دیپلماسی زور و تهدید تحمیل شد، از همان آوان کار با زیربنای «کج» و «معیوب» بنا نهاده شد، تا «ثریا» کج و معیوب اعمار شد و در نهایت نیز به‌یک‌بارگی فروریخت و به تاریخ پیوست. این ادعا را به‌سادگی هرچه‌تمام می‌توان ثابت کرد و...

تیتر نخست, سخن روز, سیاست

مردم؛ مهم‌ترین عامل بازدارنده غصب قدرت

توسط - مردم؛ مهم‌ترین عامل بازدارنده غصب قدرت

آشکار است که تمام حکومت‌ها، بدون درنظرداشت نوعیت و ماهیتی که دارند، خود را نماینده مردم عنوان می‌کنند و خدمت به مردم را مهم‌ترین هدف‌شان از دردست‌گرفتن حکومت و تشکیل آن می‌دانند. حتی حکومت‌های موروثی، شاهی و استبدادی نیز با آن‌که بدون درنظرداشت اراده و خواست مردم و با استفاده از ابزارهای دیگری همانند زور، خشونت، قدرت میراثی و یا هم...

تیتر نخست, سیاست

آپولتیسم؛ اولویت مهم سیاست‌های حکومت افغانستان

توسط - آپولتیسم؛ اولویت مهم سیاست‌های حکومت افغانستان

سلیمان احمدی

آپولتیسم، سیاستی است که عده ای از حکومت‌ها برای وادار ساختن شهروندان و به‌خصوص توده‌ها به عدم مشارکت در امور سیاسی و توجه به حیات اجتماعی در پیش می‌گیرند و بر مردم اعمال می‌کنند. درین نوع سیاست، وضعیت به‌گونه‍‌ای رقم زده می‌شود و شرایط به‌شکلی ترسیم و مهندسی می‌گردد که مردم و شهروندان به مسایل سیاسی و آن‌چه...