تحلیل و دیدگاه

برای آوردن صلح بها باید پرداخت

توسط - برای آوردن صلح بها باید پرداخت

سلیمان احمدی

صلح، امنیت و آرامش، گم گشته­ی عجیبی است که در تاریخ افغانستان، دهه‌ها و صده‌هاست در پی آن هستند و هرگز آن‌گونه که می‌خواهند به آن دست پیدا نمی‌کنند. گاهی در مقطعی کوتاه، آرامش و امنیت نسبی درین سرزمین نفرین شده حاکم می‌گردد که آن‌هم با گذر چندسالی آهسته و پیوسته جایش را به ناامنی‌ها، وحشی‌گری‌ها و قتل...