تیتر نخست, روایت و یادداشت

اسطوره ماردوش و آهنگر؛ رزم خنجر و حنجر

توسط - اسطوره ماردوش و آهنگر؛ رزم خنجر و حنجر

عبدالقادر حسنی

در مباحث انواع ادبی، با استباط از زبان فـرنگی، اسطـوره به دوشکل قصه و تاریخ مطمح نظر است که دو نوع تلقی را تبارز می‌دهد. از طرفی آن را افسانه و دروغ و از طرف دیگر حقیقت و تاریخ می‌دانند. آری! بسیاری از پدیده‌های تاریخی و واقعی با گذشت زمان رنگ و بوی افسانه را به خودش می‌گیرند. بدین لحاظ...