تیتر نخست, سیاست

نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش سوم

توسط - نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش سوم

سلیمان احمدی

دهه 1970 و قدرت‌یابی اوپک در دهه 1970 اوپک به قدرت تعیین کننده‌ای تبدیل می‌شود، که درین فرایند نیز می‌توانیم علل سیاسی را مشاهده کنیم. 1- در جریان جنگ چهارم اعراب و اسرائیل در اکتبر 1973، کشورهای عربی نفت‌خیز با انگیزه‌ای سیاسی و در حمایت از جبهه اعراب، علیه اسرائیل و حامیان غربی آن اعلام تحریم نفتی کردند. در همان زمان...

تیتر نخست, سیاست

نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش دوم

توسط - نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سیاست جهانی- بخش دوم

سلیمان احمدی

2- علل و عوامل سیاسی شکلگیری اوپک

سازمان اوپک، ضمن تعیین سقف تولید نفت سازمان، آن را بین اعضا سهمیه‌بندی می‌کند. با این میکانیسم، عرضه و تقاضای جهانی نفت تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه قیمت این ماده حیاتی متاثر می‌شود. اقتصاددانان و صاحب نظران واقف‌اند که عرضه، تقاضا و قیمت نفت نقش مهمی در تولید و...