تیتر نخست, جامعه, زنان

چالش‌های دفاع از حقوق زنان

توسط - چالش‌های دفاع از حقوق زنان

محمدرضا احسانی

طرح مسئله زنان و حقوق و تکاليف آنان در جوامع مختلف و به ويژه در کشورهاي اسلامي، از لحاظ نظري و عملي به صورت يک مشکل پيچيده، حساس و در عين حال اجتناب‌ناپذير در آمده و پرسش‌هاي عميق و زيادي را متوجه ساختارهاي سياسي، فرهنگي، حقوقي و اجتماعي ما به ميان آورده که پاسخ‌گويي به پرسش‌ها و شبهه‌هاي مطرح‌شده را...