تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش ششم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش ششم

به قدرت رسیدن طالبان

حضور طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، باعث شد که دامن تمامی فعالیت‌ها و تشکل‌های زنان در افغانستان به‌طور رسمی برچیده شود و تمامی فعالیت‌های زنان در هر عرصه‌ای، به‌کلی متوقف گردد. در این دوران، طالبان مکاتب دخترانه را مسدود ساختند، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای جلوگیری از حضور زنان در جامعه وضع کردند و...