حقوق بشر, زنان

زن و حق حضانت

توسط - زن و حق حضانت

یکی از دلائلی که زنان را مجبور به ادامه زندگی مشترک با مرد خشن، معتاد و یا حتا مجرم و زندانی می‌سازد، حضانت فرزندان است. زنان بخاطر اینکه مجبور به ترک فرزندان خود نشوند، خواهان طلاق نشده و زندگی پر از مشقت مشترک را ادامه می‌دهند.

هرچند مطابق ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مادر می‌تواند حضانت پسر خود...